Branden overlijdens en ongevallen

De branden

04.04.1913 Brandweertest.

Rond 5 uur 30 in de namiddag ging plotseling het brandalarm af in de Engelse afdeling. In een paar minuten zaten de pompiers reeds op het dak van de hal. Er was echter geen brand. Het was maar een loos alarm, dat door het Algemeen Bestuur was gegeven om de stipte werking van de brandweerpost na te gaan

13.05.1913 Brandgevaar door vuurwerk.

Gisteravond werd om 9 uur in de Wereldtentoonstelling het eerste vuurwerk afgestoken van op het balkon van de pyloon voor de draadloze telegraaf. Dit bleek echter niet van gevaar ontbloot te zijn.
Bij de minste wind werden vuursprankels op de daken van het Paviljoen van Canada en het Koloniaal Paleis gedreven. Op zeker ogenblik vreesde men zelfs voor brand in het Canadees paviljoen. De bedienden moesten op het dak klauteren om de niet vuurbestendige bedekking met water te begieten en allerwege stond men met branduitdovers gereed.
De proef heeft aangetoond dat dergelijke evenementen in de nabijheid van paviljoenen uiterst gevaarlijk zijn. Het Uitvoerend Comiteit zal voorzichtig handelen door het bevel te geven, het vuurwerk voortaan op het sportplein te doen afschieten.

17.05.1913 Brand in de Hal der Machines.

Vannacht werd om 1 uur 30 de brandweerpost in de tentoonstelling verwittigd door de brandmelder welke aan de Hal der Machines is geplaatst. De pompiers rukten onmiddellijk uit met hun materieel. Onderwijl was naar de middenkazerne geseind geworden en de hulpauto vertrok dadelijk onder bevel van luitenant Vanderbeken. De brandweer overmeesterde het vernielend element in een klein kwartier.
Het vuur was ontstaan in een deel van de plankenvloer van de hal. Een stoomleiding, door enkele vodden omwonden, was door de hitte van de buis aan het smeulen gegaan, in brand gekomen en had zich vervolgens aan de plankenvloer meegedeeld, waarvan een gering gedeelte werd verkoold.

26.05.1913 Brand op de Natiënlaan.

Om 3 uur 40 kwam plots een burger de brandweerpost van de Wereldfoor binnengestormd met de verklaring dat hij brand had bemerkt achter het Paleis van Indië. Op dat moment gingen in de Natiënlaan brandmelders aan het werken.
De grote autopomp en de bespannen hulptrein snelden onmiddellijk naar de plaats van het onheil, onder het bevel van de heer adjudant Wille. Ondertussen werd de kazerne telefonisch verwittigd en kort daarna was al het materieel ter plaatse, onder leiding van de bevelhebber Achtergael en de onderluitenant Vanderbeken. Gedetailleerd verslag 

08/06/1913 Schouwbrand Duits restaurant.

Gedurende de nacht van 8 op 9 juli brak er omstreeks 23 u 25 een schouwbrand uit in het Duits restaurant gelegen tegen het paviljoen van de stad Brussel. De patron van de gerant was zeer alert waardoor er erger werd vermeden, De brandweer was hier zeer tevreden over en stuurde en bedankingsbrief en een brief met suggesties om dit in de toekomst te vermijden. De inspectie van de brandweer was pas 3 weker voor deze brand gebeurt en toen was nog alles in orde.( brief nr 475, archief brand 2006-71-287 boek IX bijvoegsel E)

21.08.1913 Brand in het Spaanse paviljoen.

Het Spaanse paviljoen dat niet behoort tot het officieel gedeelte en ondermeer edelgesteenten, wijnen, optische instrumenten en aardewerk bevat, vatte vuur rond 9 uur. Gedetailleerd verslag

22.08.1913 Vals alarm.

Rond 5 1/2 uur langs de kant van het Scheef Huis in het Attractiepark het brandsignaal gegeven. Enige stonden nadien waren de pompiers van de tentoonstelling ter plaatse. Daar men dacht dat het signaal uit het Scheef Huis zelf gegeven was, doorzocht bevelhebber Achtergaele met enige mannen heel de instelling, doch hij vond nergens enig spoor van brand. Het betrof hier dus een vals alarm, waarvan de dader natuurlijk niet te bespeuren was.

24.08.1913 Brand aan het scheef huis.

Een begin van een brand ontstond vrijdagmiddag rond kwart voor zes in het scheef huis in het Attractiepark. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand vlug onder  controle. De schade in onbeduidend.

18.09.1913 Brand op de Belvédèrelaan.

Een felle brand legt een belangrijk gedeelte van de Belvédèrelaan in de as.
Drie spijshuizen en een sigarenwinkel gaan in de vlammen op. Ook het Burgerhuis is zwaar beschadigd.
Het zal niet meer volledig worden heropgebouwd. Voor de resterende tijd van de wereldtentoonstelling wordt gebruik gemaakt van een tent. Een gedetailleerd verslag van deze brand

Om 20 u 45 merkte de avond patrouille dat er rook uit de schoorsteen kwam van De Lustige Boer, een taverne in het Moderne dorp. Bij het binnenkijken merkte de bewaker op dat er een brandje was in de keuken en verwittigde onmiddellijk de brandweerpost van het Moderne dorp. Door het snelle optreden van de bewaker en de brandweer, bleef de schade heel beperkt en kon de taverne de volgende dag gewoon openen.

14.10.1913 Filipijns dorp

Om 20 u 20 ging het brandalarm af in Oud-Vlaendren, de auto pomp en de hulpwagens vertrokken onmiddellijk.
Toen ik ter plaatse kwam, zag ik dat de rollen vellen die waren gebruikt om de hutten van de Filipijnen te bedekken die in de sloot achter  Oud-Vlaendren waren gestort, in brand stonden.
Het blussen, die door de buren met behulp van scheppen aarde was begonnen, werd door korporaal Hillens voltooid door te blussen.
Ik schrijf de oorzaak toe aan kwaadwilligheid, opzettelijke brandstichting dus.
De autopomp was om 20.43 ter plaatse en vertrok om 20 u 47 terug naar de brandweerpost.
De Filipijnen hebben de locatie sinds juli verlaten. Het dorp had sindsdien moeten worden verwijderd.

27.10.1913 Herberg De Oude Karel brand uit.

Maandagmorgen om 1 u 37 werden de pompiers verwittigd dat er brand was uit gebroken in de tentoonstelling. Aanstonds snelden zij met hun materiaal ter plaatse. Daar aangekomen, zagen ze dat een klein herbergje, gehouden door den ouden Karel in lichterlaaie stond. De herberg werd volledig vernield.

28.10.1913 Brand op de Belvédèrelaan.

Bij een nieuwe brand op de Belvédèrelaan krijgt het paviljoen van Vooruit het hard te verduren.
Het vuur is ontstaan in het aanpalende Duitse spijshuis Ober Bayern, maar de wind blies de vlammen in de richting van het paviljoen van Vooruit. Ook de Kulmbach ging in de vlammen op. De telefoondraden boven de Kulmbach smolten en men kreeg geen verbinding met de politie van Gent.
Ondanks de pogingen van de brandweer kon men niet voorkomen dat een groot achterdeel van de vooruit mee vernield werd, de bakkerij, de keuken en een aanzienlijk deel van de gelagzaal zijn vernield. Met het einde van de wereldtentoonstelling in zicht, wordt de bakkerij niet heropgebouwd. De vlammen sloegen hemelhoog, vuurgensters sloegen tot over de Scenic, en overal moest men de wacht houden om verdere branden te voorkomen. Aan de huizen in de Fortstraat is ook redelijk wat schade.

29.10.1913 Brand in Oud-Vlaendren

Rond 19 uur breekt er brand uit in Oud-Vlaendren, 7 huizen, waarin verschillende winkeltjes waren ondergebracht,  gaan in de vlammen op. De schade is aanzienlijk. Gedetailleerd verslag van de brand.

De ongevallen.

21.12.1911 De hallen van de hoofdingang storten in.

Rond 2 uur in de namiddag heeft op het tentoonstellingsterrein een ongeval plaatsgehad waarbij echter niemand werd gekwetst en slechts stoffelijke schade veroorzaakte.
Aan de Kortrijksesteenweg zijn drie hangaars van de in aanbouw zijnde hoofdingang plotseling als een kaartenhuisje neergeploft. Teneinde rapper te kunnen doorwerken had de aannemer zeer waarschijnlijk verwaarloosd de hallen onderling met trek- en spanroeden te verbinden.
Van de hallen blijft niets recht en de grond is bedekt met een massa verwrongen ijzeren gebinten en verbrijzelde verbandstukken.
De schade zal voor de ondernemer denkelijk nogal aanzienlijk zijn. Het Bestuur der Tentoonstelling blijft er echter volkomen vrij van.

09.01.1913 Steiger stort in.

Op het terrein van de komende tentoonstelling is een steiger ingestort van de in aanbouw zijnde machineloods. Zes werklieden stonden op dat moment op de steiger, waarvan er drie ernstig gewond raakten. De oorzaak van het instorten is niet bekend.

 

 

25.02.1913 Werkongeval

Hendrik Devlieger en Gaston Durieu, beiden werkzaam in de tentoonstelling, maakten een vier meters hoge van van een stelling. Gelukkig met lichte verwondingen en mochten na controle in het ziekenhuis naar huis keren.

25.04.1913 Zware val.

Jan Heysliggers, wonende te Gentbrugge, 34 jaar oud, werkende aan de Hal der Spoorwegen, een val gedaan van zeven meters hoog. Hij raakte geketst aan de rechterzijde en werd naar de kliniek overgebracht.

16.05.1913 Dodelijk ongeluk op de Scenic Railway.

Op de Scenic Railway in het attractiepark raakt een van de wagentjes los.
Deze Monagne Russe of te Roetsjbaan is nog maar net geïnstalleerd of er gebeurt een dodelijk ongeluk.
Een wagentje met zes inzittenden ontspoort en wordt met grote kracht tegen het baanvak geslingerd.
De Britse bediende van de Scenic Railway die ter hulp schiet wordt weggeslinged en stort in de diepte.
Tijdens zijn overbrenging naar het gasthuis overleed de 50-jarige Georges Miller, Engelse onderdaan, tijdelijk woonachtig in de Galglaan n° 33, bediende van de Scenic. De ongelukkige werd tegen een paal geslingerd.
Rond 10 uur ‘s avonds werd de heer adjunct-commissaris Weyn, die de nachtdienst in de tentoonstelling verzorgt, door één van zijn manschappen verwittigd en spoedde zich onmiddellijk per velo ter plaatse.
Aan de Scenic Railway stond het zwart van het volk en het ging er tamelijk rumoerig aan toe. Het scheen of de menigte de instelling wou binnendringen. De politie had veel moeite om achter de ware toedracht van de zaak te komen. De lieden van de Scenic toonden zich erg gesloten.

22.05.1913 Ongeluk op de Scenic Railway.

Zaterdagavond had rond 8 uur een nieuw ongeluk plaats op de Scenic Railway. Drie wagonnetjes waren aan het rollen, toen voor één daarvan bij het omhoog rijden de kabel niet werkte, zodat het achterwaarts de helling afliep.
In de kromming botste het op de andere, waardoor ze alle uit het spoor werden geslingerd. Gegil en wanhoopskreten waren vermengd met het lawaai van de botsing.
Seffens werden politiemaatregelen genomen, de dienst van het Rode Kruis verwittigd en de zes gekwetsten ter plaatse verzorgd of naar het lazaret in de tentoonstelling overgebracht. Het parket heeft een onderzoek ingesteld. Lees ook over de rechtszaak van de ongevallen op de Scenic Railway.

02.06.1913 Werkongeval floralienpaleis.

Werklieden waren bezig met het plaatsen van een bord in de bovenste zaal voor de boksmatchen van zondagmiddag, toen een stuk hout naar beneden viel op het hoofd van de 50 jarige Gustaaf Buffe, Meestergast. Hij werd verzorgd door het Rode Kruis.

13.06.1913 Ongeluk met de Decauville tram.

Deze middag rond 5 uur wilde de heer Lancksweert, contrabassist bij het orkest van de tentoonstelling, op het treintje Decauville stappen om zich naar de kiosk nabij het Paleis van de Congo te begeven. Hij miste de loopplank en geraakte onder de wielen, waardoor hij een voet werd afgereden. De ongelukkige werd dadelijk door de dienst van het Rode Kruis verzorgd. Zijn toestand is ernstig.

22.08.1913 Gewonde door Faillissement Ghent Syndicate 1913 Limited.

De politie heeft gisteravond op het Plein der Attracties in een drietal inrichtingen de kas doen aanslaan. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de in faling verklaring van de Ghent Syndicate 1913 LTD. In één der gestichten ontmoette de politie verzet. De heer commissaris Braet werd hierbij licht gekwetst.

29.08.1913 Paard op hol.

Rond 11 uur in de Belvédèrelaan een paard dat voor een bestelwagen was gespannen op hol gegaan toen het schrok door het gefluit van het treintje in de Wereldtentoonstelling.
Het dier rukte zich los, rende in volle vaart onder de spoorwegviaduct door, recht naar de grote ingang. Daar gleed het beest uit en viel het op de weg, zodat het kon gevat worden.

29.08.1913 Meisje onder een auto.

Aan de ingang van de wereldtentoonstelling, aan het gedenkteken de Kerckhove. Een meisje van 10 dat uit de wereldtentoonstelling kwam, liep plots de straat over, een auto, Phaëton, nr 211160, bestuurd door de heer Four, uit Lokeren, kwam met matige snelheid de Citadellaan afgereden naar de Leopoldlaan. Het meisje werd door de modderbeschermer van het rijtuig gevat en omvergeworpen en een dertig meters meegseleurd. Ze kwam er met wat lichte verwondingen en gescheurde kleren van af en werd ter verzorging naar de rode kruis post in de tentoonstelling gebracht. Het parket stelt een onderzoek in.

12.10.1913 Poging tot zelfmoord.

Vrijdagavond, rond 21 uur, kwam een Duitser, 27 a 28 jaar oud, in een drankhuisje in de tentoonstelling en vroeg een glas water. Zodra hij het glas had gekregen, gooide hij de helft van de  inhoud van een flesje erin en dronk het uit. Bijna onmiddellijk erna viel hij bewusteloos. Een Engelse geneesheer, die toevallig ter plaatse was, diende hem onmiddellijk de eerste zorgen toe en bracht hem naar het Rode Kruis. In zijn zakken vond men het flesje, het bevatte Lysol, een hevig vergif. Nadat de man in het Rode Kruis terug bij bewustzijn was gebracht, vervoerde men hem naar het gasthuis. De man was in dienst geweest in een van de grote koffiehuizen van de tentoonstelling, enkele dagen eerder was hij naar Carlsbad vertrokken. Toen hij donderdag terug kwam, werd hij niet meer aangenomen en dit moet hem tot zelfmoord hebben aangespoord.

11.12.1913 Gevallen bij de afbraak van een paviljoen

Alfons Van Laere, wonende Onderbergen, 23 jaar oud, werkzaam aan het afbreken van het paviljoen Economie Sociale een val van grote hoogte en werd gekwetst aan zijn hoofd. Hij werd ter plaatse verzorgd.

Overlijdens.

28.04.1913 Dood van Bemafshek.

Tijdens de overtocht naar Gent sterft de Filipino Bemafshek. Dagblad Vooruit bericht dat hij bezweken is aan longtering. Over Bemafshek is geen enkele overlijdensakte terug te vinden, terwijl de groep al 10 dagen voor de opening van de wereldtentoonstelling in Gent aanwezig was, dit doet vermoeden dat de overlijdensdatum niet klopt.

16.05.1913 Dodelijk ongeluk op de Scenic Railway.

Op de Scenic Railway in het attractiepark raakt een van de wagentjes los.
Deze Monagne Russe of te Roetsjbaan is nog maar net geïnstalleerd of er gebeurt een dodelijk ongeluk.
Een wagentje met zes inzittenden ontspoort en wordt met grote kracht tegen het baanvak geslingerd.
De Britse bediende van de Scenic Railway die ter hulp schiet wordt weggeslinged en stort in de diepte.
Tijdens zijn overbrenging naar het gasthuis overleed de 50-jarige Georges Miller, Engelse onderdaan, tijdelijk woonachtig in de Galglaan n° 33, bediende van de Scenic. De ongelukkige werd tegen een paal geslingerd.

18.05.1913 Bida, bekend als Flandria

Flandria werd geboren in het Filipijns dorp op 30 april en was de schat van de vele Gentse bezoekers, die haar trots Flandria noemden . Op 18 mei zou het kleine meisje overlijden in het ziekenhuis.

14.06.1913 Muzikant Lancksweert overlijd.

De muzikant Octavus Lancksweert, die op 16 juni onder de  Decauville tram kwam en zijn voet verloor, overlijd om 4 uur in de morgen van 14 juli aan zijn verwondingen in het Burgerlijk Hospitaal.

20.07.1913 Dood van Timicheg.

De Filipino Timicheg wordt gehospitaliseerd in de Bijloke waar hij aan tuberculose bezwijkt.
Timicheg wordt begraven op het gemeentekerkhof van de Brugse poort, westerbegraafplaats. Hun verhaal lees je hier.

08.09.1913 Dood van een dierentemmer.

De heer Dossy,echte naam, Collibeaux,een forse, 42-jarige Fransman, geboortig van Parijs en bestuurder van het beestenspel, de Menagerie Bostock, werd door een van zijn Russische beren doodgebeten.

18.10.1913 Madi Diali sterft

Het Senegalese Dorp is in de rouw.
Madi Diali, afkomstig uit Dakar is overleden aan een hartziekte. Hij wordt begraven op het gemeentekerkhof.

08.11.1913 Birame

Het zoontje van Niang Birame en Oby Seck wordt dood geboren in het Senegalees dorp.

De overlijdensaktes:

Bronnen :

archief brandweer Gent, De zwarte doos:
BRAND/2006/287 Briefwisseling1910 – 1914- Briefwisselingen van het diensthoofd kpt-cdt Welsch (tot 21 mei 1911)- Briefwisselingen van het diensthoofd kpt-cdt Achtergael J. (vanaf 26 mei 1911)
Boek 8: 18/03/1910 – 08/03/1912
Boek 9: 15/04/1912 – 26/06/1913
Boek 10: 26/06/1913 – 22/07/1914
De Gazette van Gent
Archief Vooruit
Archief Het Laatste Nieuws
Archief Nederlandse kranten
Archief Kranten van de Kempen
Dienst Burgerzaken Stad Gent