Het ultimatum van het Vlaams comité

Na reeds verschillend pogingen van de Vlamingen tijdens de wereldtentoonstelling met brieven, gesprekken en acties, publiceerde het Vlaams comité een open brief.
Deze actie had een averechts effect, waardoor het 3daags Vlaams Muziekfestival, volledig geboycot werd door de raad van de wereldtentoonstelling, met alle gevolgen vandien.

Het Vlaams comité voor de wereldtentoonstelling verzoekt ons, Het Handelsblad, bekend te maken, dat onderstaand schrijven tot hiertoe onbeantwoord is gebleven en dat bijgevolg zonder verwijl en onwederroepelijk tot de aangeduide maatregelen wordt overgegaan:

15 juli 1913,
De heer J. de Hemptinne, algemeen commissaris der regering bij de Wereldtentoonstelling te Gent.

Weledele Heer,
Wij zien ons genoodzaakt krachtdadig verzet aan te tekenen tegen de stelselmatige uitsluiting van de Nederlandse taal in de Belgische afdeling van de Gentse tentoonstelling. Zoals de toestand zich thans aftekent, is hij werkelijk onduldbaar en ingevolge het biedend mandaat, hetwelk door de aangesloten verenigingen aan ons comité is opgedragen, zijn wij zo vrij UEd, uitdrukkelijk te verzoeken, ons omgaande te laten weten, of EUd, geneigd is onmiddellijk de verandering op taalgebied, EUd, opgelegd door de taalwet van 1878, te doen aanbrengen.
Gelieve wel te bemerken dat u handelswijze totaal indruist tegen u eigen formele verklaringen (brieven van 30 oktober, 16 november, 11 januari en u mondelinge bevestiging van de officiële ontvangstzitting van 30 oktober).
Aangezien het geen twijfel lijdt dat de eerstkomende maanden en augustus en september de doorslag moeten geven aan de financiële uitbating van de tentoonstelling, zal het wel overbodig zijn te betogen dat op dit kritisch ogenblik de invloed van ons comité een overwegende rol kan spelen.
Wij maken thans zonder omwegen van dit ogenblik gebruik om een laats doende en afwegende eis te stellen.
Mocht op onderhavig schrijven geen gunstig gevolg gegeven worden zal ons comité als eerste maatregel, zijn roepstem doen gaan over het gehele Nederlandse taalgebied. Tevens zullen alle belanghebbende tentoonstellers ingelicht worden over de beweegredenen van ons optreden, waarvan de verantwoordelijkheid rechtstreeks op UEd, terugvalt.
Ons comité is vastbesloten alle maatregelen te nemen die afdoende geacht worden, in geval de onwil blijft voortduren.
Hoogachtend,
Voor het comité
De secretaris De voorzitter
(get) Fr. J. JANSSENS (get) Leo MEERT