De sportfeesten in de wereldtentoonstelling

Van alle groepen gesticht tot het inrichten van feesten tijdens de duur van de expo is deze van de sport een der meest bedrijvige. Regelmatig vergadert het hoofdbestuur in het lokaal der Koninklijke en Ridderlijke Gilde van St Michel, op de verdieping van de Lakenhalle, waar  reeds menige beslissingen werden genomen. Op 26 augustus 1912 bood de heer Albert Feyerick, voorzitter va de groep sports, in de grote zaal van de bovenvermelde Gilde een maaltijd aan de voornaamste leden van de groep.
Waren aanwezig:  Albert Feyerick, baron Albert van Loo, baron de Laveleye, baron van Zuylen van Neyvelt, G. Périer, kapitein Grade, J. Feyerick, R. Ditte, A. Peers de Nieuwburgh,  Arnold Vander Haegen; enz…
van het bestuur van de wereldtentoonstelling waren aanwezig: Em. Coppieters, M. de Smet de Nayer, algemene bestuurders; H. Boddaert, algemeen secretaris; de Hemptinne, adjunct-secretaris; en kolonel Hennequin, dienstoverste van het algemeen commissariaat.
Bij het nagerecht nam Albert Feyerick het woord om zijn tevredenheid uit te drukken de vertegenwoordigers van de verschillende sporten aanwezig te zien en spoorde hen aan om mee te helpen tot het welslagen van de sportentoonstelling, die ter gelegenheid der wereldtentoonstelling zal ingericht worden.
Daarna nam kapitein Grade het woord om een verslag over de deelname van de groep XXI (sportwedstrijden) aan de tentoonstelling voor te dragen, onder leiding van Maurits Lippens, advocaat, provincieraadslid en voorzitter van de “Royal Club Nautique” te Gent.
Uit dit verslag blijkt dat het comité der wereldtentoonstelling een plaats van 500m² gevraagd werd coor het inrichten van de sporttentoonstelling. Een toelage van 15.000 frank zl aan het gemeentebestuur gevraagd worden.

De commissie voor de wielersport vergaderden ook dezelfde dag.
Voor de wielrennersbond van Oost-Vlaanderen waren aanwezig Pourquoy en Peeters; voor de Belgische wielrennersbond Oscar Remy, Martougin, Frère, Pappens, enz…
Kapitein Grade, door het bestuurd der wereldtentoonstelling bij de commissie afgevaardigd, deelde mede dat niet meer dan 5.000 frank kan beschikbaar gesteld worden voor de wielrijdersfeesten en dan nog op voorwaarde dat de aankomsten van de in te richten koersen binnen de tentoonstelling zouden moeten plaats hebben.
Een belangrijke bespreking volgde, waarbij aangenomen werd dat verscheidene kosten, te betalen door de tentoonstelling, niet zeer hoog zouden zijn en dat men misschien op een som van 8.000 frank zou kunnen overeenkomen.
De beide maatschappijen op de vergadering vertegenwoordigd, verbonden zich tenslotte dat geen enkele het zou aanvaarden de wielerfeesten alleen in te richten.

Op 31 augustus 1912, had de algemene vergadering plaats van de Turn- en Wapenkring De Vriendschap, aan wie door het hoofdbestuur der tentoonstelling de inrichting van een groot kinderfeest werd opgedragen.
De datum van dit hoogst belangrijk feest werd voorlopig vastgesteld op zondag 1 juni 1913 het feest zou plaatshebben op zondag 8 juni 1913)
De maatschappij De Vriendschap is vastbesloten al het mogelijke te doen om zich waardig te tonen van het vertrouwen dat het bestuur van de expo in haar gesteld heeft en et feest zo schitterend te maken zoals het nog nooit gezien was.

Hat daartoe aangesteld comité heeft reeds een programma ontwerp opgemaakt om het aan de groepscommuniteit van de sport voor teleggen. Dit programma zal iedereen overtuigen en massa’s volk op de been brengen voor de sportactiviteiten. Waarschijnlijk zal tegen de expo aanvangt het programma nog bijgesteld worden, maar heden is men er al verzekerd van de medewerking van het muziekkorps der Weeskinderen, alsook van een nummer dat zal uitgevoerd worden voor deze weesjongens, die steeds op alle feesten grote bijval genoten. Het Kinderfeest o de wereldtentoonstelling belooft dus een buitengewone aantrekkelijkheid te worden.

Bronnen:

Gand exposition
De gazette van Gent
Briefwisseling WT13