De gazette van Gent februari

16 februari 1913 
De heer secretaris van het Propagandacomiteit tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer gaf in het stadhuis lezing van een dagbladartikel, waarin geprotesteerd wordt tegen het al te hoog opdrijven van de huur voor huizen en kamers in de nabijheid van de tentoonstelling. Zulke feiten zijn van aard om vele personen die voornemens zijn naar Gent te komen af te schrikken.
Het comiteit heeft heden nochtans een duizendtal nette en goede logementen ter beschikking van de vreemdelingen, aan prijzen van 3, 5, 7 tot 10 frank en gemeenschappelijke slaapplaatsen aan 2 frank.
Verder werd nog aangehaald dat een Engelse maatschappij nabij De Sterre een zeer groot stuk grond heeft gehuurd, waarop zij in tenten en dergelijke goedkope slaapplaatsen zal inrichten.
Een grote leemte die tot nu toe bestaat is het gemis aan een bergplaats voor de automobielen van rijke vreemdelingen die op bezoek zullen komen. Het is volstrekt nodig de aandacht van de Automobielclub der Beide Vlaanderen hierop te vestigen.
Een ondercommissie werd benoemd om een reglement op te stellen voor het belonen van de huurkoetsiers, die het best hun gespannen in orde zullen houden.
17 februari 1913
Bij de opening van onze World’s Fair zullen uit alle hoeken van Europa tal van meisjes komen om hun brood te verdienen. Alleen en vreemd in onze stad zullen zij omgeven zijn van vele gevaren op allerlei gebied. Tot welk beroep zij ook behoren is het de plicht te waken over hun zedelijke vrijwaring.
Daar dit natuurlijk geld kost wordt beroep gedaan op milddadige personen om dat schone werk te helpen verwezenlijken.
De leden van de Internationale Katholieke Meisjesbescherming afdeling Gent hebben met de Damesstudiekring van Sint-Pieters een werk ondernomen dat de grootste dienst kan bewijzen aan de menigvuldige Belgische en vreemde meisjes welke in de tentoonstelling dienst komen nemen als winkeljuffers.
Zij hebben reeds een groot lokaal als middenhuis tot hun beschikking, namelijk de Internationale Home voor Jonge Vrouwen in de Godshuizenlaan n° 2, op tien minuten afstand van de tentoonstelling.
De meisjes zullen daar mits een matige prijs, zonder onderscheid van nationaliteit of godsdienst een gulhartig onthaal genieten. Prijs: te beginnen van 60 frank per maand of 2,50 frank per dag. Er zal ook een rustzaal voor hen zijn binnen de omheining van de tentoonstelling.
Erevoorzitster is mevrouw de barones de Kerchove d’Exaerde, voorzitster de gravin de Hempinne.
20 februari 1913
Koning Albert heeft in het paleis te Brussel een afvaardiging van de Koninklijke Maatschappij van Land- en Tuinbouwkunde in bijzonder gehoor ontvangen.
Z.M. drukte zijn belangstelling uit voor de Floraliën en de Wereldte toonstelling en beloofde ten stelligste, op 26 april naar Gent te zullen komen om ze te openen. Daarop trok de afvaardiging zich terug, zeer in haar schik over het gulle onthaal.
23 februari 1913 
Tijdens de aanstaande Wereldtentoonstelling zullen in onze stad niet minder dan 135 congressen plaatshebben. Volgens het aantal toegezegde bijeenkomsten op dit tijdstip kan men zeggen dat dit bijna juist is… als men het cijfer 1 wegneemt!
25 februari 1913 
In de stedelijke raad vroeg de heer Vander Stegen een ogenblik de politiek terzijde te laten. Moest de algemene staking uitbarsten, dan ware dat een ramp voor onze grootse Wereldtentoonstelling, de betoging van onze bedrijvigheid.
Hij legde een dagorde neer, bijna eensluidend met deze van de heer burgemeester, om allen die er kunnen toe bijdragen zulk gevaar te bezweren, uit te nodigen hun innigste best te doen. Deze werd aangenomen als volgt:

– de mogelijkheid van een algemene staking is politiek van aard om verstoring te brengen in het land, een aanzienlijk nadeel te berokkenen aan de handel en de nijverheid en kan in het bijzonder zeer erge gevolgen na zich slepen, voor de bijval van de Wereldtentoonstelling die op 26 april moet geopend worden;
– het zou diep betreurenswaardig zijn dit nationaal werk, waaraan lieden van alle denkwijzen zich verkleefd toonden, minstens gedeeltelijk in gevaar kan gebracht worden door politieke beroeringen;
– er moet afstand worden gedaan van alle partijkwesties, bewogen door de wens om de bijval te verzekeren van een onderneming waarvan het lot een aanzienlijke terugslag zal hebben op de toekomst van Gent;
– het initiatief dat door van de burgemeesters van de hoofdplaatsen der 9 provinciën inzake de algemene staking wordt aangenomen moet van ganse harte worden ondersteund;
– de hoop wordt uitgedrukt dat dank zij de medewerking en de verzoeningsgeest van al de mannen van goede wil, de vrede en de openbare rust niet in gevaar worden gebracht.

 

De heer Anseele sloot zich namens de radico-socialistische groep bij de dagorde aan. De heer Siffer verklaarde zulks niet te kunnen doen, daar er politiek onder schuilt en vroeg de splitsing aangaande de alinea over de burgemeesters.
De heer Braun betoogde duidelijk opgewonden dat, indien de heer Siffer de dagorde verwerpt, hij niet waardig is erelid te blijven van het Uitvoerend Comiteit.
27 februari 1913
Het Belgisch Staatsblad kondigde de namen af van de personen die voor alle groeps- en klassencomiteiten van de Wereldtentoonstelling te Gent deel uitmaken aan de hogere beschermcommissie. De lijst beslaat niet minder dan 87 bladzijden.