Paleis van de Wetenschappen

Voorbij de paviljoenen van de vier grote Belgische steden, was een groep zalen waarin de tentoonstellingen werden geïnstalleerd met een wetenschappelijk karakter, namelijk de klassen van onderwijs, sociale economie, civiele techniek en militaire kunst.
Omdat we niet alles kunnen beschrijven, beperken we ons tot wat het belangrijkste was en wat een echte nieuwigheid was! Om deze reden noemen we de tentoonstelling georganiseerd door de heer Léon Beckers over de Schelde en een overzicht van de militaire Diorama, die historische episodes opriep. Bovendien zal het compartiment van de sociale economie ons de gelegenheid bieden om een ​​diagram te geven van de verschillende faciliteiten die het ministerie van Industrie en Arbeid voor de administraties van zijn departement heeft ingesteld.
Vlaanderen, of preciezer gezegd, het Schelde-gebied, met behulp van een kenmerkende documentatie gekozen uit de collecties van de staat en van individuen, archeologen of folkloristen, is het doel dat, belast met om het Belgische deel van het hoger onderwijs en de wetenschap op de Gentse tentoonstelling te organiseren, heeft MG Beckers, directeur-generaal van het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, samengewerkt met zijn eminente collega’s.
Het idee was blij, maar tegelijkertijd gedurfd, het programma was enorm en de beschikbare ruimte was spaarzaam berekend. Succes reageerde op de inspanningen, dankzij het perfect bestudeerde en methodische plan.
Van de primitieve tijden tot 1815 was de documentaire geschiedenis van Vlaanderen, gegroepeerd in een cirkelvormige kamer, verdeeld in negen secties, overeenkomend met de negen perioden: neolithisch, metalen, Romeins, Frankisch, feodaal en feodaal-communaal , Bourgondië, Spaans, Oostenrijks en Frans. Elke periode werd ook, voor zover mogelijk, weergegeven door collecties met betrekking tot de belangrijkste sociale fenomenen: economisch, familie, esthetisch, ideologisch, juridisch, politiek en moreel. Rondom de hal werd de indeling van de secties gemarkeerd door de vlaggen van de steden Gent, Brugge en Ieper, het Vlaams maritiem teken, de Bourgondische vlag en dat van Vlaanderen onder Spaanse overheersing, het Oostenrijkse paviljoen en de vlag van de Brabantse revolutie; ze symboliseerden de geschiedenis van Vlaanderen; de verscheidenheid van hun kleuren werpt in het geheel een toon van viering en vrolijkheid op.
In het midden van elke sectie toonde een wandkaart de bezoekers de ontwikkelingen van de regio, zoals en wanneer de opeenvolging van verschillende historische tijdperken. Deze reeks van negen kaarten vormde een ongekend wetenschappelijk werk; verbeteringen kunnen waarschijnlijk worden toegevoegd, vooral als gevolg van archeologische ontdekkingen; echter, in de huidige staat van de wetenschap was het geheel goed. De auteurs van deze belangrijke bijdrage aan de Gentse tentoonstelling waren MM. Rutot, Rahir, Jansens, Jos. Maertens, Vlaminck en Saegher, onder leiding van dhr. Beckers. Het is te hopen dat hun initiatief zich uitstrekt tot de regio’s Maas en Samber. Dit tweede album completeert de geografische, geologische, archeologische en economische geschiedenis van België, van de prehistorie tot de moderne tijd.
Om deze bewonderenswaardige documentatie volledig terug te halen, zou het nodig zijn om de uitstekende catalogus gepubliceerd onder de titel The Flanders of Origins naar 1815 te kopiëren door de heer Beckers en met de hulp van MM. Professor H. Pirenne, archivaris-generaal J. Cuvelier, baron A. de Loë, A. Rutot en C. Jansens. Om een ​​dergelijke studie samen te vatten zou het zijn om het te ontbloten; zijn omvang belemmert de reproductie ervan in dit Gouden Boek. Het is genoeg om hier de hoge waarde van het bedrijf vast te leggen vanwege het initiatief van de heer Beckers en het grote succes dat zij in de wetenschappelijke kringen heeft behaald.
Het ministerie van Industrie en Arbeid, dat onder andere opdrachten heeft voor studies en voorbereidende werkzaamheden voor de organisatie van de deelname van onze medeburgers aan industriële en commerciële tentoonstellingen in het buitenland en in het land, heeft altijd een opmerkelijke bijdrage geleverd aan deze door rechtstreeks deel te nemen en de toegang van deze grote nationale en internationale beurzen tot de vele instellingen en organisaties onder haar jurisdictie te vergemakkelijken.
 Heeft onze sociale wetgeving al het fruit opgeleverd dat de wetgever verwacht? Hoe hebben bepaalde of collectieve initiatieven samengewerkt bij de uitvoering van onze vele werknemerswetten? Het ministerie van Industrie en Arbeid levert deze informatie periodiek in publicaties die helaas alleen door een paar specialisten worden gelezen. Zich bewust van de onwetendheid van de bevolking begreep deze afdeling de noodzaak van de organisatie van speciale compartimenten in onze tentoonstellingen waar het grote publiek kon zien in statistische tabellen, diagrammen, rapporten, enz. de resultaten verkregen door onze verschillende sociale wetten. Dit is wat is gedaan op de Gentse tentoonstelling: drie administraties van het ministerie van Industrie en Arbeid hebben met name in verschillende klassen samengewerkt.
 I. – De administratie van het industrieel en beroepsonderwijs heeft in grafiek VI aangetoond door grafieken en rapporten, de gestage toename van het aantal en de schoolpopulatie van industriële, professionele en nationale scholen en leerwerkplaatsen in ons land. . Tot nu toe is er geen organieke wet gekomen, zoals voor het basis-, midden- of hoger onderwijs, om technisch onderwijs te reguleren. De staat staat lokale initiatieven, publiek of privaat, toe om scholen te creëren en om het programma en de planning te ontwikkelen. Het ministerie van Industrie en Arbeid biedt subsidies voor installatie- en exploitatiekosten; geaccrediteerde scholen moeten zich onderwerpen aan inspectie door de staat
II. – Het Bureau van de transacties die in 1907, het Bureau van de middenklasse vervangen, is om kwesties met betrekking tot de middenklasse te bestuderen en middelen om de geest van de economische en beroepsvereniging ontwikkelen onder kleine industriëlen, winkeliers en werknemers te bevorderen het ontstaan ​​van coöperatieve verenigingen van de productie of het krediet, tonen de noodzaak van een doordacht leren, hen te helpen door de toekenning van beurzen leren uiteindelijk streven naar bewustzijn in de kleine industrie, de vele voordelen van moderne apparatuur en eventueel ingrijpen voor een subsidie ​​bij de aankoop van kleine gereedschappen.
Tabellen, aanzichten, diagrammen, machines, etc. kosten van het Bureau van de transacties en vele vakbonden en beroepsverenigingen, hebben aangetoond dat de middenklasse zou profiteren van een beter begrip van het belang en het nut van de aanbevolen door dit bureau zijn maatregelen.

 III. – Het arbeidsbureau heeft een opmerkelijke bijdrage geleverd aan het succes van de sectie Sociale economie; verschillende diagrammen gaven de ontwikkeling van professionele vakbonden aan; meer dan vijftig vakbonden en federaties van vakbonden presenteerden in veel rapporten en tabellen de resultaten van hun activiteit. De documentatie en de bevindingen van het onderzoek door de bevoegde dienst van het Arbeidsbureau over de status van coöperatieve vennootschappen in België, werden ook ter beschikking gesteld van het publiek. Ook twintig consument coöperaties, waaronder de grootste, bleek door verschillende schema’s, de progressieve gang van zaken.
Het Bureau presenteerde ook statistische tabellen en diverse publicaties met betrekking tot arbeidsbeurzen en werkloosheidsfondsen.
Aan de hand van foto’s, fotoalbums en stereoscopische beelden heeft de Arbeidsinspectie de middelen bekendgemaakt die deze administratie voorstaat om ongevallen te voorkomen en de gezondheid en veiligheid van werknemers te verbeteren. De jaarverslagen die beschikbaar waren voor het publiek en de gepresenteerde diagrammen toonden de resultaten verkregen door de verschillende wetten met betrekking tot de regulering van de arbeid.
De instellingen van het arbeidsbureau presenteerden diagrammen en documenten met betrekking tot ziekteverzekering, voortijdige invaliditeit en ouderdom. Het systeem van gesubsidieerde vrijheid realiseert alle hoop van onze wetgevers en onze mannen van werken.
 Er is onvoldoende ruimte om de deelname van het Ministerie van Industrie en Arbeid aan de Gentse tentoonstelling uit te breiden. De weinige gegeven informatie is voldoende om een ​​idee te geven van de resultaten die door deze afdeling zijn verkregen op de verschillende gebieden van zijn actieterrein.