Medaillekunst

Bron : Huguette Taymans
Van 26 april tot 3 november 1913 had te Gent een wereldtentoonstelling plaats. Na Londen, Parijs, Philadelphia, Amsterdam, enz. kwam ook deze Vlaamse stad in de internationale schijnwerpers te staan, een krachttoer die ze tot op heden niet meer heeft te weten te evenaren.
Dit voor Gent unieke gebeuren gaf aanleiding tot de productie van een groot aantal medailles en penningen.
Om deze stukken in kaart te brengen verscheen in, van de hand van Eva Wuyts, het werk “Wereldtentoonstelling Gent 1913 in metaal vereeuwigd. Door de grootschaligheid van het evenement en de verspreiding van de archieven daaromtrent hoeft het niet te verwonderen dat haar oplijsting onvolledig was, zodat er in het voorbije decennium meerdere stukken zijn opgedoken die niet in voormelde publicatie zijn opgenomen.
Wij vonden het de moeite waard om deze niet-gepubliceerde stukken onder de aandacht te brengen, zelfs in de wetenschap dat ook nu de opsomming wellicht onvolledig zal zijn. Maar ook partiële aanvullingen en verbeteringen kunnen al nuttig zijn voor de verzamelaar. Voor de duidelijkheid wordt hierbij dezelfde indeling gevolgd als in het geciteerde werk.
Een globale voorafgaande opmerking betreft de verwijzingen van de auteur naar beschrijvingen zogezegd in de Revue belge de Numismatique, terwijl het in feite meestal gaat om de bijlagen Médailles historiques de Belgique publiées sous les auspices de la Société Royale de Numismatique, die aparte katernen uitmaken, met een eigen paginering. Het was overigens de bedoeling dat deze samengevoegde bijlagen nadien een boekdeel op zich zouden vormen. Op die manier zijn, verdeeld over vele jaren, drie delen tot stand gekomen [1].
[1] Médailles historiques de Belgique publiées sous les auspices de la Société Royale de Numismatique bijlage aan Revue belge de Numismatique, tome 1er C. Piqué, A. Brichaut G. Cumont A. & De Witte, Brussel, 1869 – 1890.
Idem tome II , A. De Witte & E. Laloire, Brussel, 1891 – 1908.
Idem, tome III, V. Tourneur, Brussel, 1909 – 1914.
Deze publicaties kunnen online worden geconsulteerd op www.numisbel.be/publicaties.
b·3 het jurykenteken
b·5 niet-toewijsbaar kenteken
c·4 de Franse afdeling
c·7 het Britse salon voor kunsten en ambachten
d·1 de floraliën
d·2 inhuldiging van het monument voor de gebroeders Van Eyck
d·3 de ommeganck van de Sint-Michielsgilde
d·4 draagteken van de Royal Sailing Club Gent en de Yacht Club Gent
d·5 de inhuldiging van het postgebouw
e·1 sportwedstrijden
e·2 muziekwedstrijden
f·3 het XXIII internationaal congres voor redding en openbare hulpdiensten
f·4 het 7de internationaal congres van de federatie van gemeentesecretarissen
h·1 verbroederingsfeest van het personeel bij de sluiting van de wereldtentoonstelling
BESLUIT
Behalve de hier vermelde aanvullingen en verbeteringen bezitten sommige verzamelaars er ongetwijfeld nog andere. Het is dan ook nuttig dat ze er op hun beurt melding van maken om aldus een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de metallieke productie van dit evenement. Zo kan een extra bijdrage worden geleverd aan het in herinnering brengen.