Het Franse bezoek aan de tentoonstelling

De talrijke Franse voorzitters en secretarissen van de afdelingen en groepen van de Franse afdeling, brachten op 25 november een bezoek aan de tentoonstellingsterreinen. Ze vertrokken om 7 u 55 met de trein vanuit Parijs, om tegen 12 u 35 met de speciaal ingelegde trein toe te komen in Gent-Sint-Pieters. In hun gezelschap reisden ook de leden mee van de Municipale Raad van Parijs.
In Gent aangekomen, werden ze opgewacht door Leon Van Hollebeke, advocaat, adjunct-algemeen secretaris van het uitvoerend comité en De Cock, secretaris van het algemeen Regeringscommissariaat bijgestaan door Bayle, vertegenwoordiger van de Franse regering bij de maatschappij der internationale tentoonstellingen in de vreemde en Crosier, Consul van Frankrijk te Antwerpen.
Na een vluchtig bezoek aan het nieuwe Sint-Pietersstation reden de Franse genodigden, sommige per koets andere met de auto, naar de hoofdingang van de wereldtentoonstelling aan de Kortrijkse steenweg, waar ze begroet werden door de leden van het uitvoerend comité.
De Franse delegatie, aangevoerd door Marraud, algemeen commissaris van de Franse regering bij de tentoonstelling, Dupont, Frans senator en Legrand, voorzitter van de Franse handelskamer te Parijs, stapten onder leiding van de twee voorzitters G. Cooreman, E. Braun en de drie algemene bestuurders, Casier, Coppieters en Maurice de >Smet de Nayer, door de middenlaan, versierd met de vlaggen der mogendheden, officieel onze tentoonstelling bijgetreden, naar het paviljoen van het bestuur, waar een kleine receptie plaats vond. Wat vooral opviel bij dit bezoek, is dat er geen redevoeringen waren, alleen wederkerige voorstellingen aan elkaar. Tijdens hun bezoek drukten ze meermaals hun verwondering en bewondering uit voor alles wat reeds tot stand was gebracht. De meeste hallen, waaronder ook de Franse hal waren gereed om aan de tentoonstellers afgeleverd te worden. In de Erelaan, tussen de hoofdingang en het bureel van het comité bloeiden reeds honderden viooltjes. Vooral het bezoek aan het koloniaal paleis en het panorama de Congo, van Mathieu en Bastien, liet een diepe indruk na op hun. Ook het bezoek aan het Feest- en Hofbouwpaleis boeiden hun enorm, de gasten vertelden dat ze nog nooit zo iets reusachtig en indrukwekkend op geen enkele wereldtentoonstelling hadden gezien.
Na dit bezoek begaven de meeste gasten zich terug naar hun hotel, om zich op te frissen en te kleden voor het grote gala banket, dat om 18 u zou doorgaan in de salons van de grote schouwburg.

Op het stadhuis

Intussen had in het kabinet van de burgemeester een intieme ontvangst plaats van vijf afgevaardigden van de gemeenteraad van Parijs, geleid door hun voorzitter Galli.
Bij deze ontvangst werd door de afgevaardigden van Parijs de wens uitgedrukt het schepencollege van de stad Gent zo spoedig mogelijk in Parijs te mogen ontvangen. Deze uitnodiging werd onmiddellijk zanvaard en zou plaats hebben ergens in januari 1913.

De gala maaltijd

Rond 18 u vergaderden ongeveer 300 gasten in de prachtige Rotonde of Redoutezaal van de grote schouwburg, waar de voorstelling plaats had van de heren, die bij het middagbezoek aan de terreinen niet aanwezig waren. Het banket had plaats in de eigenlijke feestzaal, die onlangs werd opgefrist en herschilderd werd. Aan de eretafel namen de afgevaardigden van de Franse regering, de stad Parijs en de heren van het uitvoerend comité van de expo.
Er werden een achttal heildronken uitgesproken tijdens het feestmaal, dat zeer opgewekt verliep. Er werd vooral de nadruk gelegd op de Franse banden met Gent, zoals de voorstellingen van de Comédie Française en de Franse Liefdadigheidsmaatschappij. Burgemeester Braun zei; Gent zal in het reusachtige Feestpaleis eene bloementafereel vertoonen, eenig in de wereld. De heer Boddaert, algemeen secretaris van de tentoonstelling deed een krachtige oproep aan de vertegenwoordigers van de drukpers van alle landen, alle talen, alle meningen, om het ondernomen werk te steunen en ter zegepaal te voeren.
Her feestmaal, dat opgeluisterd werd door een puik orkest, onder leiding van Oscar Roels, liep rond 21 u af. Talrijke gasten zijn hierna nog gaan kijken naar de laatste bedrijven van het zangspel Carmen, dat voor een zeer wel bezette zaal gegeven werd.

Bronnen :

Gazette van Gent

Gand Exposition

Briefwisseling WT13