Het bezoek der burgemeesters, schepenen en raadsleden

Na reeds de ministers, vertegenwoordigers der Belgische drukpers en de provinciale raadsleden tot een bezoek aan het terrein en de werken der tentoonstelling uitgenodigd te hebben, om zich te overtuigen van de grootse wijze waarop het bestuur de zaak hadden aangevat en de werken uitgevoerd werden, ten einde de aanmoedigen van de ene, de propaganda van de andereen een milde toelage van de provincieraad van Oost-Vlaanderen te bekomen, nodigde de beheerraad op 1 juli een groot aantal burgemeesters, schepenen en raadsleden uit, zowel van Gent als de directe omgeving, als van andere gemeentes uit zowel Vlaanderen als Wallonië.
Ook de vertegenwoordigers van de drie grote steden, die naast Gent bijzondere paviljoenen in de tentoonstelling zullen hebben, namelijk Brussel, Antwerpen en Luik, waren vertegenwoordigd.
Na verwelkoming door de heren E. Braun, voorzitter, J. Casier en Coppieters, bestuurders en H. Boddaert, algemene secretaris, brachten de gasten een vluchtig bezoek aan de werken der tentoonstelling.
Om 13 u 30 vergaderden als de genodigden aan een rijk feestmaal, opgediend in de schitterende salons van het Posthotel.
De maaltijd was rijk en overvloedig en werd opgeluisterd door een uitmuntend orkest, onder het bestuur van de Vlaamse meester, Oscar Roels.
Bij het nagerecht sprak de heer Cooreman een toast uit, waarin hij eerst de senators en de volksvertegenwoordigers bedankte voor hun steun tot het bekomen van milde toelagen door de regering aan de wereldtentoonstelling van Gent verleend, in vervanging van de ontworpen tombola’s.
Dan, zich wendende tot de heren burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden, bedankte hij deze voor het blijk van aanmoediging dat zij aan de inrichters gegeven hadden, door hun uitnodiging te beantwoorden.
Hij drukte de hoop en de overtuiging uit dat zij die sympathie door hun medeburgers zullen doen delen en deze aansporen om in 1913 met duizenden de wereldtentoonstelling van Gent te komen bezoeken.
De heer E. Braun nam daarna het woord om de Vlaamse en Waalse te bedanken voor hun komst.
Hij toonde ook aan dat na Brussel, Antwerpen en Luik, het aan Gent was om te proberen een wereldtentoonstelling in te richten en wat heden reeds tot stand is gebracht, verzekerd een schitterend uitslag.
Nog werd het woord gevoerd door de heren senator R. Vercruysse, schepen Straus, van Antwerpen, schepen Fragneux, van Luik en Van der Motten, gemeenteraadslid te Gent.
Al deze heildronken werden hartelijk toegejuicht en de vergadering ging in opgewekte stemming uiteen.

Bronnen :

Gazette van Gent

Gand Exposition

Briefwisseling WT13