De gazette van Gent april

1 april 1913
De heer burgemeester kondigde in de stedelijke raad aan dat de algemene werkstaking vanaf 14 april wegens het samentreffen met de opening van de Wereldtentoonstelling en de Floraliën op 26 april bijzondere verplichtingen oplegt.
Hij hoopte dat de staking van korte duur zou zijn en men niettegenstaande alles, dank zij de wijsheid en het verstand van de werkliedenklasse in algemene geestdrift de inhuldiging der Floraliën volksgezind zal kunnen vieren.
De heer Anseele erkende dat de staking van aard zal zijn om de Floraliën schade te berokkenen. Dat is spijtig, maar de werklieden, het zout der samenleving en de ruggengraat van België, mogen zich hun rechten niet laten miskennen en zich niet laten verdrukken.
3 april 1913
Professor Vanni, Italiaanse natuurkundige, is gisteren naar Brussel gekomen om met de heer Goldschmidt maatregelen te treffen voor de proefnemingen met de draadloze telegraaf, die deze zomer in de Wereldtentoonstelling tussen Gent en Rome zullen plaats hebben.
4 april 1913
In een diorama van de galerij rond het panorama van de Congo zal zo volledig mogelijk een zendingspost van de Missiën worden afgebeeld, met de kerk, de verschillende gebouwen, de schoolinrichtingen en andere. Daarenboven zullen de zendingen hun merkwaardige verzamelingen Congelese kunst tentoonstellen.
7 april 1913
De hallen, paviljoenen en hovingen van de Wereldtentoonstelling beslaan een oppervlakte van 135 ha, dat is 135 maal zo groot als de Vrijdagmarkt, een uitgestrektheid die tot nu toe door geen enkele tentoonstelling in België werd bereikt.
9 april 1913
Aangaande de algemene werkstilstand heeft de heer Coppieters verklaard dat er in de Wereldfoor niet zal gestaakt worden. Het bureel van het Socialistisch Comiteit aanziet de terreinen als onzijdig gebied.
8 april 1913
In de Franse afdeling zal de bewaking gedaan worden door bijzonder personeel uit Frankrijk dat meestal bestaat uit gewezen soldaten. Morgen zullen er reeds een veertigtal aankomen. Hun overste, die zij capitaine noemen, wordt ook verwacht.
De heer burgemeester heeft het nieuwsagentschap Havas verzocht, een telegram te zenden aan al de vreemde bladen van de wereld, om het nieuw feit te melden, alsook dat de Wereldtentoonstelling en de Floraliën op 26 april bepaald worden geopend.
10 april 1913
Terwijl de onderhandelingen tussen het Uitvoerend Comiteit en de maatschappij Zeppelin over de reizen per bestuurbare ballon tussen Düsseldorf en Gent veel kans hebben om te lukken, doet men opmerken dat het ontwerp in militaire kringen veel tegenstand ontmoet en wel om een heel bijzondere reden.
De tocht Düsseldorf – Gent gaat juist over de versterkte stelling van Antwerpen en het nieuw versterkt kamp, waarvan de forten bijna voltooid zijn. De meeste zijn echter nog niet van hun koepel voorzien, zodat vanuit de schuit van een ballon de inwendige inrichting gemakkelijk zichtbaar is.
De Belgische legerstaf denkt dus dat men aan vreemde, bestuurbare luchtballons, bemand door vreemde officieren, niet mag toelaten boven deze militaire stellingen te komen zweven.
Er zou in de toestand kunnen verholpen worden door de ballons uit Keulen te doen vertrekken in plaats van uit Düsseldorf. Dan nog zou de tocht moeten gaan over Maastricht en Brussel, teneinde de streek van de forten van Luik te vermijden.
11 april 1913
De inhuldiging van het Oud-Vlaanderen zal plaatshebben op zondag 20 april om half één uur. Aan de genodigden zal om 1 uur een noenmaal worden aangeboden.
Aangezien de Wereldfoor door de socialistische syndicaten tot onzijdig terrein is verklaard, zullen de nijveraars maandag grotere ploegen aan het werk kunnen zetten.
15 april 1913
Zaterdag is in onze stad een hele troep Afrikaanders aangekomen, bestemd voor het Senegalees Dorp dat gebouwd wordt nabij de kruidtuin, aan de hoek van de Ledeganckstraat.
Gisteren zat heel de troep mannen, vrouwen en kinderen met allerlei reisgoed eerst in de Musschestraat, nabij de burelen van de tentoonstelling. De vrouwen haalden kleine houten pijpen uit en vroegen aan de omstanders een weinig tabak, waarna ze smakelijk begonnen te roken.
De impressario van het Ghent Syndicate LTD dat hen voor de Wereldfoor heeft aangeworven is wat later ter plaatse gekomen en heel de troep werd voorlopig ondergebracht in de lokalen van de oude vesting.
De werkstaking deed zich gisteren in de tentoonstelling weinig voelen. Wij hebben al de werven doorlopen en overal was men nagenoeg voltallig aan het werk. De gewone bewakers houden er toezicht.
16 april 1913
Een twintigtal soldaten uit Holland zal heden in onze stad aankomen om de ere- en bewakingsdienst te doen in het Hollands paviljoen. De afdeling zal worden gehuisvest in de kazerne aan het Sint-Pietersplein.
De Hollandse onderofficieren zullen op dezelfde voet worden geplaatst als de Belgische en de korporaals en soldaten gelijk onze troep. Tijdens hun verblijf in de kazerne moeten de Hollandse militairen zich onderwerpen aan de gewone tuchtmaatregelen van het Belgisch leger. De onkosten worden door de
Hollandse regering vergoed.
Men verzekert dat een aantal Duitse werklieden die gestaakt hadden over de grens zijn gezet. Intussen is het getal werkverlaters in de tentoonstelling niet zeer aanzienlijk. Een blad had aangekondigd dat een aantal tentoonstellers zich wegens de werkstaking hadden teruggetrokken. Dat gerucht is heel en al vals.
17 april 1913
De Verenigde Staten van Amerika nemen officieel deel aan de World’s Fair.
De regering van Washington heeft daarvoor een toelage verleend van 13 000 dollar, vooral voor de producten van Californië.
18 april 1913
De zaak van de luchtpost is op goede voet. Het vertrek- en landingspunt van de aeroplaans te Gent zal het Sint-Denijsplein zijn, nabij de tentoonstelling. De inrichters onderhandelen thans met  gemeentebesturen en sportmaatschappijen voor het bepalen van andere nederdalingen in verband met de brievenpost.
19 april 1913
Eindelijk heeft men de vuilhoek nabij de viaduct van de Kortrijksesteenweg weggeruimd, aan de ene kant vervangen door een laag muurtje met een hekken en aan de andere kant door een muur in schone arduinsteen. Een goede verbetering!
Talrijke personen die zich naar de tentoonstelling begeven klagen over het volkomen gebrek aan piscienen. Misschien zouden er kunnen geplaatst worden in het struikgewas dat langs de Sint-Pieters-Aalststraat het voorplein van de tentoonstelling begrenst.
Het Paviljoen van de Drukpers in het Eresalon is eenvoudig een grote geworden en blijft nog steeds onvoltooid. De verdeling van het plan is zeer praktisch. Een grote zaal voor het tentoonstellen in het publiek, een vertrek om te werken, een telefooncabine, enz. Niets ontbreekt er aan tenzij… dat er denkelijk
tegen de opening niets zal gereed zijn!
In het paviljoen van de post, de telefoon en de telegraaf is een deel voorbehouden aan een bankinrichting, die binnen de omheining van de tentoonstelling allerlei gewone verrichtingen zal doen. Er zullen drie bedienden zijn, één van de Bank van Vlaanderen, één van de Bank van Gent en één van de Centrale Bank. Een raad welke bestaat uit twee bestuursleden van iedere deelnemende bank, zal de werkzaamheden beheren.
20 april 1913
Aan het Ros Beyaert wordt het voetstuk voltooid waarop de krijgers moeten uitgestrekt liggen welke onder de slagen van de Vier Aymonskinderen zijn gevallen. De prachtige ruitergroep zal er stellig veel bij winnen. Op de vier grote voetstukken middenin de leuning van de vijver zijn de zeepaarden en zeekoeien van de befaamde beeldhouwer Dubar geplaatst.
De indrukwekkende groep van de heer Van Biesbroeck is thans ook in zijn geheel opgesteld.
21 april 1913
De Verbroedering der Vlaamse Hoofd- en Treinwachters ontving van het beheer der spoorwegen een brief waarin de heer minister heeft voorgeschreven, de hoofdwachters en wachters die tijdens de Wereldtentoonstelling en het aanstaande badseizoen naar sommige standplaatsen in het Vlaamse land uitgezonden worden, te zullen kiezen onder de bedienden die de Vlaamse taal grondig kennen.
“Garage voor 80 auto’s en 1000 velo’s rechtover de hoofdingang Kortrijksesteenweg 258 te Gent
Voor de velo’s 0,50 frank” (aankondiging)
23 april 1913
Men zal moeten bekennen dat de Floraliën een uitstekende gelegenheid zijn om de Wereldtentoonstelling zelf in enkele dagen tijd over heel de wereld te doen kennen.
Uit officiële bron is vernomen dat Hunne Majesteiten koning Albert, koningin Elisabeth en prins Leopold de plechtige opening van de Floraliën zullen bijwonen.
Zij zullen te Gent-Sint-Pieters te 2 1/2 uur aankomen en zich langs de Elisabeth laan, de Kortrijksesteenweg en de Citadellaan naar het Feestpaleis begeven, enkel de Floraliën bezichtigen en de stad rond 5 1/2 uur verlaten. Langs de weg die moet doortrokken worden is men bezig masten te planten,
sommige met de Belgische kleuren, andere met de kleuren van de stad. Het is te hopen dat de inwoners enigszins tot de algemene feestviering zullen meehelpen door hun huizen te bevlaggen.
Zeer talrijk zijn de aanbiedingen van huizen en kamers aan het Comiteit tot Huisvesting, doch de aanbieders vergeten zich aan de bestaande reglementen te houden. Zij betalen de taks niet, zonder welke de officiële inschrijving niet plaats heeft. Aan zulk aanbod kan dus geen gevolg worden gegeven.
25 april 1913
Een deel van de vertraging mag wel aan de algemene staking verweten worden, die vanaf heden gelukkig voorbij is. Want zo men binnen de tentoonstelling zelf er weinig door geleden heeft, is veel van wat in de werkhuizen of de winkels moest gemaakt of voltooid worden, er door achterop geraakt.
Het is in de omtrek van de Wereldtentoonstelling even goed als binnen het terrein gemakkelijk te zien dat de opening nabij is. Wat een drukte, wat een beweging!
De burelen in de Musschestraat worden letterlijk bestormd door personen die inlichtingen vragen, tentoonstellers die hun plaats komen opeisen, pakjesdragers en loopjongens, terwijl aan de hoofdingang de automobielen en andere rijtuigen veel last hebben om zich een weg te banen. Zo talrijk zijn ze.
Niet minder dan 150 tot 200 spoorwagons per dag worden uit allerlei richtingen aangevoerd en dank zij het wijs beleid tot aan de hallen gebracht waarvoor zij bestemd zijn. Daar worden de kisten afgeladen en op duiveltjes of per wagonnetjes naar de plaats van hun bestemming gebracht.
Weinig tentoonstellers echter pakken dadelijk uit, want binnen de hallen is men meestal nog aan het timmeren, schaven en verven. Zij zouden niet graag hun waren zien bederven.
De openbare dienst zou de toegangen tot de Wereldfoor moeten doen reinigen.
In de Musschestraat ligt de vuilnis opgehoopt nabij de afsluitingsmuur van de spoorweg. Ook langs de kant van de Sint-Pieters-Aalststraat moet er eens met de grove borstel worden doorgegaan.
Een comiteit, gelast met de ontvangst van een honderdtal vreemdelingen voor twee dagen te Gent, heeft naar slaapgelegenheid voor die bezoekers gezocht en men vraagt tot 50 frank per nacht voor één persoon. Met zulke hoge prijzen te vragen zal men de vreemdelingen die naar Gent komen wegjagen naar
Brussel, Brugge en Oostende om er de nachten te gaan doorbrengen!
De luchtvaartpost die het monopolie van de briefwisseling per vliegtoestel heeft, zal zaterdagnamiddag van het Sint-Denijsplein een eerste reis aanvangen.
De heer Henri Crombez zal met zijn monoplaan Perdussin de clichés van de aankomst der koninklijke familie en de inhuldiging van de Floraliën meenemen, in bestemming voor de Parijse dagbladen. Onderweg zal hij de poststukken afgeven welke bestemd zijn voor Doornik.
Indien de luchtgesteltenis enigszins voordelig is zullen wij dus zondag te Gent Parijse dagbladen ontvangen met fotografieën van de belangrijkste gebeurtenissen op de grote dag die voortaan beroemd zal zijn in de Gentse geschiedenis.
afwisselende kleuren het oog zullen verlustigen.
26 april 1913
De stedelijke beplantingsdienst heeft één van de pleinen voor de statie Gent- Sint-Pieters in een zeer lieve square veranderd en men werkt naarstig aan het opruimen van overgebleven materialen van het nieuw stedelijk hotel.
De statie wordt langs binnen versierd met azalea’s en andere planten. De lange gaanderij onder de opgehoogde spoorbaan is bezet met laurierbomen in groene kuipen, die een zeer fraai zicht aanbieden. De kaai langs waar de koninklijke trein om 2 1/2 uur moet aankomen is eveneens met bloemen versierd.
27 april 1913
Een eerste voorbeeld van een Tehuis voor Jonge Meisjes wordt nu gevolgd door de katholieken. Onder de bescherming van de bisschop van Gent en de echtgenote van de gouverneur en het voorzitterschap van gravin de Hemptinne, wordt nu een tweede dergelijke instelling tot stand gebracht.
De beide inrichtingen hebben tot doel de jeugdige vreemdelingen die tijdelijk te Gent zullen verblijven, te beschermen tegen de ondernemingen van de gevaarlijke handelaars in blanke slavinnen en alle andere verleidingen en valstrikken.
28 april 1913
Als men aan voortekens mag geloven is de bijval van de Wereldtentoonstelling verzekerd. Hunne Majesteiten en prins Leopold werden verwelkomd door de heren gouverneur, burgemeester, arrondissementscommissaris en generaal van de burgerwacht.
Ze reden in de koninklijke berline tussen een dicht opeengepakre menigte naar de hoofdingang van het Feestpaleis, waar zij aan de monumentale trap ontvangen werden door de heren voorzitters van de tentoonstelling Cooreman en Braun, de bestuurders Casier en Coppieters en de Smet de Naeyer en de
algemene commissaris Boddaert.
Toen zij in de kleine feestzaal verschenen brak een oorverdovend geroep los van Leve de koning! Leve de Koningin! door honderden vertegenwoordigers van de officiële wereld. Men bemerkte er ook priester Fonteyne en priester Daens. Dames in rijke, smaakvolle toiletten waren talrijk aanwezig.
Hunne Majesteiten waren vergezeld van de heren de Broqueville, kabinetsoverste en de ministers Hubert en Helleputte.
Toen de vorsten en prins Leopold plaats hadden genomen in de gouden zetels op de koninklijke troon trad de heer Cooreman in het kostuum van staatsminister naar voor en sprak de officiële redevoering uit. Daarna nam de heer Callier, voorzitter van de Koninklijke Maatschappij van Tuinbouw en Kruid –
kun de het woord.
De koning antwoordde slechts enige zinnen, op stille toon uitgesproken en daalde met zijn gemalin en zijn zoon de trappen af om een wandeling door de tentoonstelling te doen, steeds links en rechts groetend, om te danken voor de toejuichingen die allerwege opstegen. Na dit bezoek zette de koninklijke stoet zich weer in gang en begaf zich langs het park, de Belvédèrelaan en de Natiënlaan naar het paviljoen van de stad
Gent. Aan de drempel sprak de heer burgemeester een Vlaamse rede uit. De koning antwoordde in het Nederlands en zegde hoezeer de koningin en hij belang stellen in de tentoonstelling en de vurigste wensen vormen tot haar wellukken.
De kleine juffer Denise Feyerick, het beminnelijk dochtertje van de heer Jacques Feyerick-Braun, heeft de koningin een prachtige tuil orchideeën aangeboden.
Alvorens het Prinsenhof te verlaten hebben de koning, de koningin en de prins hun handtekening geplaatst op een bladzijde van het Guldenboek.
Het was half zes toen het bezoek ten einde liep en de koninklijke berlines de vorsten door een dichte, juichende volksmenigte terug naar de statie voerden.
De hofrijtuigen werden begeleid door eskadrons van de burgerwacht en het leger.
Was het Feestpaleis tijdens de dag reeds door duizenden nieuwsgierigen bezocht geworden, de toevloed was ‘s avonds niet minder groot voor het aangekondigde wandelconcert en weldra was de zaal zo stampvol, dat men uit vrees voor beschadiging van de inzendingen de deuren moest sluiten.
Dat maakte echter de rekening niet van de ontevreden bezoekers die begonnen te roepen en tenslotte de deuren inbeukten. Alles verliep echter nog betrekkelijk kalm.
Het concert zelf bekwam veel bijval en trok zich uitmuntend uit de slag. De verlichting van het park liet eerst wat te wensen over maar slaagde daarna op schitterende wijze en was toverachtig schoon.
29 april 1913
Van zondagmorgen rond 8 uur kwamen honderden bezoekers langs de verschillende statiën in onze stad aan. De winketten werden belegerd en op zeker ogenblik was het gedrang zo groot, dat de deuren ingestampt werden en velen zonder inkomgeld in de zaal drongen. De orde werd spoedig hersteld en ‘s namiddags ging de dienst tot iedereens voldoening. Men verzekert ons dat 60 000 personen de Floraliën hebben bezocht.
Te beginnen van donderdag zal het park deel uitmaken van de Floraliën en voor het publiek van de Wereldtentoonstelling afgesloten zijn tot aan de Belvédèrelaan. Dit is een gevolg van de menigvuldige misbruiken die werden vastgesteld waarbij bezoekers van het park langs de restaurants in het
Feestpaleis kwamen zonder de taks voor de Floraliën te betalen.
30 april 1913
In het Oud-Vlaanderen is een Filippijns Dorp ingericht. De bewoners hebben zelf hun woningen gebouwd. Ze zijn met 60 in getal, mannen, vrouwen en kinderen.