De Gentse brandweer op de expo

Reeds op het einde van de 19e eeuw hadden er al diverse Wereldtentoonstellingen in België (toen immers een industriële grootmacht) plaatsgegrepen: in 1885 te Antwerpen, in 1897 te Brussel en in 1905 te Luik. In het begin van deze eeuw ijverde ook Gent naar deze eer, om even het pronkstuk te worden van de geïndustrialiseerde wereld. Ze zou tenslotte in 1913 haar zin krijgen, nadat ze in 1908 net naast de beker greep ten voordele van de hoofdstad. Het hele gebeuren werd groots opgezet, dankzij de enthousiaste steun van de pers, de lokale en centrale overheid en bovenal natuurlijk de verschillende beroepsverenigingen. Als locatie voor de expositie-site werd het kwartier van Sint-Pieters-Aalst uitgekozen, met het oog op “de toekomst van de stad, haar verfraaiing en de belangen van de lokale handel”. Door de massale propaganda in binnen- en buitenland zouden uiteindelijk zo’n dertigtal landen aan de expo deelnemen uit zowat alle delen van de wereld ([1]).

Het ligt dan ook voor de hand dat dit gevolgen had voor de Gentse brandweerdienst. Commandant Achtergael deed een voorstel, met akkoord van de commissie, om de getalsterkte van het korps met 30 man o.l.v. een officier uit te breiden en ook extra materieel aan te kopen. * Uit budgettaire overwegingen paste het college dit voorstel echter grondig aan zodat de buitengewone begroting van 100.000 tot 61.000 frank werd teruggebracht, wat o.a. de personeelsvermeerdering beperkte tot 25 man o.l.v. een adjudant. Dit laatste werd tenslotte goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 september 1912 ([2]). Zie ook citaat bij nr ([7]) Sturtewaegen

Los hiervan had de stad reeds de maand ervoor de aankoop van een autopomp ‘Dennis’ goedgekeurd ([3]); de tweede auto (de eerste werd in 1909 aangeschaft) en meteen de trots van het korps ([4]). Bovendien moet ook nog worden aangestipt dat de gemeenteraad op 18 mei 1912 de ‘kas der vergoedingen’ afschafte die in 1902 was gecreëerd, en waarin alle inkomsten uit buitengewone diensten (voor particulieren) werden gestort, die dan op vaste tijdstippen onder de manschappen werden verdeeld. Dit omdat de kas niet het gewenste resultaat opleverde, namelijk de mannen tot sparen aan te zetten ([5]).

De autopomp Dennis. Foto : Willy Ski

In 1913 werd het Gentse brandweerkorps dan nog met een zeer bijzondere branddienst belast, met name het organiseren van een permanente post op de Wereldtentoonstelling die dat jaar te Gent plaatsgreep. Deze post werd bovendien versterkt met een detachement die door het brandweerkorps van Parijs was afgevaardigd ([6]).

* Vanwege de Wereldtentoonstelling die in 1913 te Gent werd georganiseerd kreeg het brandweerkorps 25 man extra (o.l.v. een adjudant), om op de expo een speciale wachtpost te kunnen inrichten ([7]).
Zie ook plannen brandweerpost

Bronnen :

[1]: A.CAPITEYN, Gent in weelde herboren, Wereldten­toonstelling 1913, Gent, SAG, 1988, pp.79-87.
[2]: STAD GENT, Gemeenteblad, 1912, dl.2, pp.757-758.
[3]: STAD GENT, op.cit., p.389.
[4]: M.STURTEWAGEN, op.cit., p.33.
[5]:   * STAD GENT, Gemeenteblad, 1912, dl.1, pp.1163-1164.     * M.STURTEWAGEN, op.cit., p.27.
[6]:  AGB, Briefwisseling, Doos 1902-1910, Boek 7, pp.417-419 (brief cdt.Welsch aan B&S, 26/11/1909) en Doos 1910-1914, Boek 10, p.9 (brief cdt.Achtergael aan cdt.brandweer Parijs).
[7]: M.STURTEWAGEN, op.cit., pp.32-33.