De gazette van Gent Augustus

2 augustus 1913
Gisteravond had in de kleine feestzaal de eerste uitvoering plaats van het Frans concertorkest Sechiari dat uitstekende elementen bezit en onder meer met veel samenhang de ouverture Tannhäuser van Richard Wagner speelde en op onderscheiden wijze de Vijfde Symfonie van Beethoven.
Op 5 augustus zal de beroemde Franse toondichter Saint-Saëns tijdens het concert Sechiari in het Feestpaleis de uitvoering van zijn werken komen besturen.
5 augustus 1913
De opening van de Zomerfloraliën, met zoveel smaak ingericht door de Van Houtte’s Kring in de grote feestzaal, zal om 9 uur ‘s morgens plaatshebben.
Z. M. de koning zal in de namiddag de bloemententoonstelling bezoeken en de laatste ommegang van de Sint-Michielsgilde zien voorbijtrekken, wanneer hij zich na de inhuldiging van het gedenkteken van de gebroeders Van Eyck nabij de Sint-Baafskathedraal naar de Erelaan op het terrein van de Wereldfoor zal begeven.
7 augustus 1913
Het Vlaams Katholiek Congres voor de Hogeschooluitbreiding zal in de Wereldtentoonstelling gehouden worden op 18 en 19 augustus.
De heer Henderickx heeft tot de regering de volgende vraag gericht:

“De berichten waarmee het Algemeen Commissariaat van de Regering de beslissingen van de jury bekend maakt aan de deelnemende maatschappijen zijn in de beide landstalen opgesteld, wat loffelijk is. Spijtig genoeg worden de blanco’s van en de wijzigingen aan de tekst alleen ingevuld en ingelast op de Franse tekst, zodat zeer belangrijke mededelingen onverstaanbaar zijn voor de Vlaamse deelnemers.
Daarom zou de minister moeten bevelen de schriftelijke inlassingen op de gedrukte stukken in het Nederlands te doen.”

De heer minister heeft geantwoord dat het Algemeen Commissariaat werd verzocht gebruik te maken van de Vlaamse taal voor de mededelingen gericht tot de tentoonstellers die hun aanvraag in die taal hadden opgesteld.
Gisteren kwamen de Engelse Boy-Scouts te Gent aan. Onder hen waren Schotse, Engelse en Ierse kereltjes, allen in eigenaardige kleding. Aan de statie Gent-Sint-Pieters werden ze verwelkomd door mevrouw Wintour, echtgenote van de Engelse Algemene Commissaris en de heer Feyerick, erevoorzitter
van de Gentse Boy-Scouts.
Met klaroenen voorop trokken de Boy-Scouts naar de Wereldfoor, waaraan zij een bezoek brachten. De heer Wintour heeft zijn landgenoten een ontbijt aangeboden.
Daarna hebben ze rond 6 uur ‘s avonds Gent verlaten om naar Nieuwpoort te reizen, waar zij hun algemeen kamp hebben opgeslagen.
11 augustus 1913
Gisteren was de koning andermaal te Gent naar aanleiding van de tweede hofbouwtentoonstelling.
Om 4 uur stopten de twee hofauto’s voor het Feestpaleis.
De koning trad langs de warme serre de grote zaal binnen, doorwandelde daarop de bloemenzee en vertoefde een uur in dit heerlijk midden.
Hij vroeg talrijke inlichtingen, liet zich hofbouwers voorstellen en drukte herhaaldelijk zijn bewondering uit.
Daarna richtte de koning zich naar het Oud-Vlaanderen. Z. M. werd door de dienstdoende burgemeester, de heer Moray, ontvangen en op de markt werden hem de dames en heren voorgesteld die aan de stoet hadden deelgenomen.
Na een vluchtig bezoek stegen de koning en zijn gevolg in de auto en reden ze naar Gent-Sint-Pieters. Om 6 uur 45 vertrok de vorst naar Oostende. Pas was hij weg… of het begon te regenen!
Een nieuwe diefstal werd in de nacht van zaterdag op zondag in de Wereldfoor gepleegd. In de Belgische afdeling hebben onbekende dieven goudwerk gestolen uit een uitstalkast van de heer Roosen, goudsmid uit de Langemunt.
Ten nadele van de heer De Rouck, goudsmid uit de Drabstraat, werden drie kelken ontvreemd.
Dit alles heeft een waarde van ongeveer 8000 frank. Een onderzoek is ingesteld en men heeft ernstige vermoedens.
Verkoopsters die in de Belgische afdeling met snoepgoed, bonbons en chocolade staan, klagen er ook over dat zij herhaaldelijk slachtoffer van diefstallen zijn. ‘s Nachts wordt er snoepgoed gestolen…
12 augustus 1913
De Zomerfloraliën lokken buitengewoon veel volk. Ze zullen heden geopend blijven tot 10 uur en elektrisch verlicht zijn. Het orkest Sechiari zal om 8 uur een concert geven. De personen vreemd aan de Van Houtte’s Kring hebben toegang aan 3 frank.
13 augustus 1913
Gedurende de maand juli waren de ontvangsten van de tram dank zij de Wereldtentoonstelling 332 721 frank, een vermeerdering van 176 349 frank tegenover dezelfde maand van het vorige jaar, dus omtrent een verdubbeling.
Laten wij hopen dat de bedienden daar ook hun deel zullen van hebben!
De tentoonstelling van de Belgische locomotieven uit het verleden is ingericht in het bijzonder gebouw waar de modellen van de krachtige motoren te zien zijn welke tegenwoordig worden gebruikt voor de reizigers- en koopwarentreinen.
In de grote hal van de Belgische afdeling heeft het beheer van de staatsspoorwegen samen met de Belgische Propagandadienst enige specimens tentoongesteld van plakbrieven die werden uitgegeven om de lust tot reizen te ontwikkelen en de vreemdelingen naar onze Wereldfoor te lokken.
16 augustus 1913
De Van Houtte’s Kring mag terecht fier zijn over de Zomerfloraliën welke hij ingericht heeft in het uitgestrekt Feestpaleis. Geheel de week door is het bloemenparadijs door vele duizenden bezocht geworden. Er blijven maar weinig dagen meer over om van die onvergetelijke weelde van de natuur te genieten.
Heden zaterdag en morgen zondag betalen de bezoekers 1 frank.
18 augustus 1913
Zaterdagmorgen vingen omstreeks 6 1/2 uur op het sportplein van de Wereldtentoonstelling de wedstrijden van het XXXV° Internationaal Turnbondfeest aan, die zeer talrijk werden bijgewoond en heel de dag voortduurden.
Wij zagen echt puike gezamenlijke oefeningen uitvoeren en stoutmoedige piramiden samenstellen door honderden goed gedrilde turners, terwijl op andere plaatsen jonge juffrouwen bevallige oefeningen en dansen ten beste gaven, alle onder het waakzaam oog van talrijke juryleden, die het bij hun taak niet gemakkelijk hadden.
Zondagmorgen had om 10 uur de prijsuitreiking plaats in de kleine feestzaal van de tentoonstelling, die proppensvol was. De plechtigheid werd voorgezeten door de heren Cuperus en Meys.
19 augustus 1913
De hotelhouders zullen de dagen van vrijdag tot zondag bepaald goede zaken gedaan hebben en vele bijzonderen hebben dan ook een schone prijs voor hun kamer bekomen. Van zijn kant heeft het Bureel van Huisvesting slaapplaatsen aan vreemdelingen bezorgd, ingericht in verschillende gemeentescholen en het Nachtverblijf. De reizigers betaalden daar 1,75 tot 2,50 frank per nacht, met ontbijt.
Vele personen die geen logies gevonden hadden hebben de nacht doorgebracht in de wachtzalen van de Zuidstatie en de Sint-Pietersstatie, die open waren gelaten.
De heer dokter Ehrlich, de beroemde Duitse heelkundige, verblijft op dit ogenblik te Gent. Vergezeld van de heer Marraud, algemene commissaris van Frankrijk, bezocht hij langdurig het salon Pasteur in de Franse afdeling, waar hij verwelkomd werd door enige Franse geneesheren en natuurkundigen, alsook
door dokter Aemelinck van Gent.
20 augustus 1913
Het Filippijns Dorp dat zich in Oud-Vlaanderen verheft, is in rouw. Timiteg, één van haar inwoners, is naar de Velden van de Grote Jager vertrokken.
Hij was pas 28 jaren oud. Hij verkwijnde langzaam in ons weinig gastvrij klimaat, ver van zijn land waar de brandende zon alles zo heerlijk maakt. Hij voelde heimwee, werd moedeloos, vatte koude en stierf. De bewoners van het dorp omringden hem en woonden het vertrek bij van zijn geest.
Dit overlijden gaf aanleiding tot een ganse reeks rouwbetuigingen vanwege de kannibalen. Zij riepen en tierden om de boze geesten af te schrikken die Timiteg op de eeuwige jacht zouden kunnen vergezellen en lieten bij een pachter in de omtrek een varken kopen dat ze keelden en rauw oppeuzelden.
Het Algemeen Bestuur werd van het sterfgeval in kennis gebracht en deed het lijk naar het gasthuis brengen.
De overledene ging met de vooruitgang mee: vooraleer te sterven drukte hij de wens uit met zijn klederen – een paar lappen en een gordel – begraven te worden.
Heden woensdag om 1 uur 30 werd Timiteg begraven op het gemeentekerkhof van de Brugsepoort.
21 augustus 1913
Gisteren werd het gerucht verspreid dat brand was uitgebarsten in de Wereldten toon stelling. Reizigers die per spoorweg van Brussel aankwamen hadden uit de trein dadelijk vlammen in die richting gezien.
Er was werkelijk brand in het Paviljoen van Spanje, dat niet behoort tot het officieel gedeelte en ondermeer edelgesteenten, wijnen, optische instrumenten en aardewerk bevat.
Het vuur dat waarschijnlijk lang moet gesmeuld hebben, barstte rond 9 uur met geweld uit, zodat heel het paviljoen in brand stond toen de brandweer tot het blussen gereed was. Nochtans was die op het eerste sein toegesneld.
Gezien het groot gevaar waarin het Paviljoen van de stad Gent verkeerde doordat de vlammen tot aan de torenspits likten, begon men onmiddellijk alle kunstvoorwerpen te redden die zich in het moderne gedeelte bevonden.
Borstbeelden, portretten, tafels, kaders, enz. werden op straat gebracht en onder bewaking van de politie geplaatst.
De pompiers waren werkelijk bewonderenswaardig. In enkele ogenblikken hadden ze de grote slangen op de brandmonden van de waterleiding bevestigd. De waterstralen gingen met volle kracht tot boven het Paviljoen van Gent en al de aanwezige overheidspersonen waren het eens om het krachtig en doelmatig optreden van de brandweer te loven.
Ondanks alles bleek dat het Paviljoen van Spanje verloren was en de pompiers verenigden nu al hun krachten om dat van Gent te behouden. Een deur welke toegang geeft tot de toren van het gebouw werd opengekapt en twee brandweerlieden klommen naar het hoogste, om van daar uit met een lans het
brandgevaar te bedwingen. Weldra gelukten ze daarin.
Op zeker ogenblik barstte nabij het Paviljoen van Luik een grote spuitdarm, waardoor een dikke waterstraal in de hoogte sprong. De pompiers konden er echter spoedig in verhelpen.
Intussen was een afdeling linietroepen ter plaatse gekomen om de ordedienst te versterken, die tot dan toe door de politie en een aantal wachters van de tentoonstelling was verricht. Rond 11 uur was alle gevaar geweken. Het Gentse paviljoen heeft echter zeer veel waterschade geleden.
Behalve het Paviljoen van Spanje zijn vijf kleinere in de as gelegd: het Café- Restaurant der Balkans, een sigarenwinkel Van Ghelder, de herberg Vlaamse Tapperij Dick, de confisserie Mayard en het  tablissement Bieren van Stasegem.
Van bij het eerste alarm waren vele voorname personen ter plaatse gesneld, onder andere burgemeester Braun, Jan de Hemptinne, Jos Casier, Pierre Marraud, commissaris van de Franse afdeling en Van der Straeten procureur des konings.
De oorzaak van de brand is totaal onbekend. De personen die het eerst de vlammen zagen werden door het parket ondervraagd. Men rekent de schade voor het Paviljoen van Spanje en de andere tenten op ongeveer 50 000 frank.
Een paar personen werden gekwetst bij het openkappen van de deur die naar de Gentse toren leidt. Zij werden in de post van het Rode Kruis verzorgd. Het Paviljoen van Gent is tot nader bevel gesloten.
Van het Paviljoen van Spanje staat nog slechts een deel van de voorgevel recht. Binnen is alles platgebrand. In de puinen vond men drie koffers waarin ‘s avonds de uitgestalde juwelen en voorwerpen van hoge waarde werden geborgen. De gouden en zilveren juwelen waren erg beschadigd of gesmolten.
Ze werden overgebracht naar de Amerikaanse afdeling in de Internationale Hal.
In de namiddag hebben vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen de puinen bezocht. In het Paviljoen van Gent is de maquette vernield van het gedenkteken aan de Vrede van Gent in 1814, vervaardigd door graaf de Lalaing.
Het achtergedeelte van het gebouw van de Gentse beroepsscholen dat paalt aan het verbrande paviljoen heeft ook nogal van het vuur te lijden gehad.
De werkingen van onze brandweer werden krachtdadig gesteund door een aantal vrijwillige redders, namelijk enige koks en bedienden uit het Duits huis en vooral de afdeling pompiers van de stad Parijs, die onder het bevel van hun onderofficier zich dadelijk aanboden om bij de blussingswerken te helpen. De
bevelhebber Achtergaele heeft de Franse kolonel-bevelhebber daarvoor officieel bedankt.
De Spaanse afdeling zal binnen acht dagen heringericht zijn. Na een vergadering tussen de heer Augosti, algemene commissaris en het Uitvoerend Comiteit werd beslist een nieuw lokaal te gebruiken. Dadelijk na de brand hebben de tentoonstellers gezegd dat zij nieuwe waren zullen zenden. De meeste kleinere tenten zullen maandag heropgebouwd zijn.
22 augustus 1913
De politie heeft gisteravond op het Plein der Attracties in een drietal inrichtingen de kas doen aanslaan. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de in faling verklaring van de Ghent Syndicate 1913 LTD. In één der gestichten ontmoette de politie verzet. De heer commissaris Braet werd hierbij licht gekwetst.
23 augustus 1913
Gisteren werd rond 5 1/2 uur langs de kant van het Scheef Huis in het Attractiepark het brandsignaal gegeven. Enige stonden nadien waren de pompiers van de tentoonstelling ter plaatse. Daar men dacht dat het signaal uit het Scheef Huis zelf gegeven was, doorzocht bevelhebber Achtergaele met enige
mannen heel de instelling, doch hij vond nergens enig spoor van brand. Het betrof hier dus een vals alarm, waarvan de dader natuurlijk niet te bespeuren was.
25 augustus 1913
De spoorwegmaatschappij Parijs – Lyon – Middellandse Zee zal op 28 augustus in de cinématograaf van de Franse spoorwegen om 2 uur een kosteloze voorstelling geven, waarbij voor de eerste maal de opschuddingwekkende film Een reis per hydro-aeroplaan langs de Azurenkust zal vertoond worden
welke door de luchtvlieger Arnold Legros vanuit zijn toestel werd opgenomen.
26 augustus 1913
Gisteren had in de feestzaal van het park de openingszitting plaats van het Congres tot Onderstand van de Gekwetsten in de Oorlog, onder voorzitterschap van de heer Strauss, schepen van Antwerpen, die de openingsrede uitsprak.
Er is een damesafdeling toegevoegd, die zich vooral zal bezighouden met de rol van de vrouw in de oorlog en de groepering van alle dames van het Rode Kruis.
Hollandse Boy-Scouts, waarbij een tiental meisjes, zijn te Gent aangekomen.
De Gentse Boy-Scouts brachten hun Hollandse makkertjes naar de gemeenteschool van de Bommelstraat, waar zij tijdens hun verblijf zullen gehuisvest zijn.
29 augustus 1913
De internationale wedstrijd voor de schoonste rijtuigen heeft te Gent plaats op zondag 31 augustus. De sierlijkheidsprijskamp, ingericht door de Automobielclub der Beide Vlaanderen, vangt om 2 uur 30 aan in de warme serre van het Feestpaleis. Vele inschrijvingen zijn reeds verenigd. Ze bevatten de voornaamste
firma’s van rijtuigmakerij in België, alsmede vele vreemde huizen.
Allen worden aangespoord de prachtige rijtuigen te gaan bewonderen welke in de grote zaal zullen tentoongesteld staan. Tijdens de werkzaamheden van de jury zal een concert worden gegeven door de harmonie van de tentoonstelling, onder het bestuur van de heer Coutelier.
Ingangskaarten zijn te verkrijgen aan 1 frank. Na het feest wordt in het park een optocht gehouden van de bekroonde rijtuigen.
30 augustus 1913
Gisteren is rond 11 uur in de Belvédèrelaan een paard dat voor een bestelwagen was gespannen op hol gegaan toen het schrok door het gefluit van het treintje in de Wereldtentoonstelling.
Het dier rukte zich los, rende in volle vaart onder de spoorwegviaduct door, recht naar de grote ingang. Daar gleed het beest uit en viel het op de weg, zodat het kon gevat worden.
Het prachtig kinderfeest in Oud-Vlaanderen was onder alle opzichten zeer wel gelukt. Nog nooit had men daar zoveel volk samen gezien om de lieve kinderoperette Frida, Vorstin der Dwergen van onze stadsgenoot Adolf Hoefman te komen toejuichen.
Op algemeen verzoek van het talrijke publiek heeft het comiteit van Oud-Vlaendren beslist op donderdag 4 september om 4 uur ‘s namiddags een tweede opvoering van de operette te doen geven. Bravo!